คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ จุลดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5