คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเย็น เย็ย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชวรรณ มาลัยผา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหาร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธิติพันธ์ ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล กลัดพุด
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : (ตำแหน่งว่างลง)
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : (ตำแหน่งว่างลง)
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ระดับชั้น :