คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิชุตา ใจเที่ยง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน