กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศันศนีย์ อิชยพงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเปรมฤดี เต้หนองเป็ด
ครูผู้ช่วย