กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศันศนีย์ อิชยพงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเปรมฤดี เต้หนองเป็ด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0