กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณภัทร ขันการไร่
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิจภิวัฒน์ รัตนา
พนักงานราชการ