กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณภัทร ขันการไร่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ