กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกำไลนิล ป้อมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระศักดิ์ อินทร์มา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอุไรพร กองเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2