กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกำไลนิล ป้อมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระศักดิ์ อินทร์มา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรพร กองเจริญ
ครูผู้ช่วย