คณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาววิชุดา ใจเที่ยง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมดุล อมรสิริพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชำนาญ บางแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูวิธานกิตติวัฒน์
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสาวณิชา จันทร์จีน
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

นายพรชัย อนะธรรมสมบัติ
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางเพ็ญ ผู้ปลื้ม
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางนิพาดา จุลดิษฐ์
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ผู้แทนครู

นายสมชาย ทองสุทธิ์
กรรมการเลขานุการ