กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ มะณีวัน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ