กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพุฒิชาติ คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ
ครูผู้ช่วย