กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.2

นายพุฒิชาติ คุ้มทรัพย์
ครูอัตราจ้าง