กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ ศรีพระราม
ครู คศ.3