กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉวีวรรณ ศรีพระราม
ครู คศ.3