กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทธิดา เกตนอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิทยา บุญยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1