กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0625282209
อีเมล์ : waewwaow@hotmail.com
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตรบันฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2560 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปี 2559 โรงเรียนบ้านจอหอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล