คณะผู้บริหาร

นางฉวีวรรณ ศรีพระราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม)

นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุทธิดา เกตนอก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายปฏิวัติ อันแสน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล