ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 145.55 KB 48515
แบบขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 48581
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 48571
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48619
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่วโมงการสอน (แลกคาบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 48513
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.69 KB 48338
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 19.98 KB 48548
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 48235
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 48465
แบบมอบหมายหน้าที่สอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.49 KB 48232
แบบรับรายงานตัว ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.23 KB 48436
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 50.82 KB 48367
แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 48613
แบบสำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 48296
ใบแจ้งการขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48454
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48358
รายชื่อครูที่ปรึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 48414
รายชื่อครูที่ปรึกษาและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 48226
สมุดบันทึกการเข้าใช้ห้องพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 379.12 KB 48199
สมุดบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 207.1 KB 48603
สรุปผลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48627
>หลักสูตร Anti-Corruption Education 48200
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.68 KB 48509