ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 145.55 KB 48512
แบบขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 48579
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 48567
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48605
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่วโมงการสอน (แลกคาบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 48511
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.69 KB 48326
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 19.98 KB 48536
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 48233
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 48453
แบบมอบหมายหน้าที่สอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.49 KB 48230
แบบรับรายงานตัว ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.23 KB 48424
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 50.82 KB 48355
แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 48611
แบบสำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 48284
ใบแจ้งการขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48452
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48356
รายชื่อครูที่ปรึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 48412
รายชื่อครูที่ปรึกษาและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 48214
สมุดบันทึกการเข้าใช้ห้องพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 379.12 KB 48197
สมุดบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 207.1 KB 48591
สรุปผลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48625
>หลักสูตร Anti-Corruption Education 48198
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.68 KB 48495