ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 145.55 KB 48412
แบบขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 25.65 KB 48481
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.84 KB 48468
แบบคำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Word Document ขนาดไฟล์ 16.89 KB 48506
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่วโมงการสอน (แลกคาบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.28 KB 48412
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 21.69 KB 48227
แบบบันทึกข้อมูลการจัดตารางสอน จำแนกตามรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 19.98 KB 48437
แบบใบลาอุปสมบท Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 48134
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 48353
แบบมอบหมายหน้าที่สอน Word Document ขนาดไฟล์ 51.49 KB 48132
แบบรับรายงานตัว ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 32.23 KB 48325
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 50.82 KB 48256
แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 18.64 KB 48513
แบบสำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Word Document ขนาดไฟล์ 18.35 KB 48184
ใบแจ้งการขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.89 KB 48354
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48256
รายชื่อครูที่ปรึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 48313
รายชื่อครูที่ปรึกษาและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 16.05 KB 48115
สมุดบันทึกการเข้าใช้ห้องพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 379.12 KB 48098
สมุดบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 207.1 KB 48493
สรุปผลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48527
หลักสูตร Anti-Corruption Education 48099
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.68 KB 48397