ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
ม.1
47
22
69
2
ม.2
40
17
57
2
ม.3
23
25
48
2
รวมมัธยมต้น
110
64
174
6
ม.4
12
4
16
1
ม.5
10
11
21
1
ม.6
11
12
23
1
 
       
รวมมัธยมปลาย
33
27
60
3
รวมทั้งหมด
143
91
234
9