พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และตอบสนองตรงตาม   ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 1. พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนการอนุรักษ์ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
 1. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 1. ส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะในการทำงาน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสาดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระบบโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน
 3. ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O – Net ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
 3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา และดำรงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน
 4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง
 5. ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
 6. พัฒนาอบรมยกระดับคุณภาพของครูทั้งระบบ TEPE โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน (Good School Governance)
 1. ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วน และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยการระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วนในการบริการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีทักษะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสา เห็นคุณค่าและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกความเป็นไทย และค่านิยมไทย 12 ประการ
 3. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ
 4. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาที่สูงขึ้น ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และมีสุขภาพ พลานามัยดี
 2. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีระดับสูงขึ้น
 3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับ
 4. สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนสุจริต
 5. สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
 6. สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนประชารัฐ
 7. สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ