พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  (MISSION)

1.         พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และตอบสนองตรงตาม      ความต้องการ

      ของผู้เรียนและชุมชน

2.         พัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ

3.         ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนการอนุรักษ์ประเพณี  และ

      ศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

4.                   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน และสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่ง

      เรียนรู้ภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.                   ส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      ของสถานศึกษาสู่โรงเรียนประชารัฐ

6.         ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะในการทำงาน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีจิตอาสาดำเนินชีวิตตาม

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.         พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

8.         ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระบบโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

9.         ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10.     ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล

11.     ส่งเสริม และพัฒนาให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12.     ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

13.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O – Net

      ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

14.     ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

15.     ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ

16.     จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา และดำรงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน

17.     ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง

18.     ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

19.     พัฒนาอบรมยกระดับคุณภาพของครูทั้งระบบ TEPE โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

20.     พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

      ด้วยการยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน (Good School Governance)

21.     ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ให้มีอุปกรณ์ครบถ้วน และ

      ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

22.     ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

23.     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วน

      ร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยการระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วนในการบริการจัดการศึกษา

พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าประสงค์

1.         ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี มีทักษะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี

      มีจิตอาสา เห็นคุณค่าและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

3.         ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกความเป็นไทย และค่านิยมไทย 12 ประการ

4.         ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ

5.         ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย

      วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาที่สูงขึ้น ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

6.         ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง และมีสุขภาพ     พลานามัยดี

7.         ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีระดับสูงขึ้น

8.         สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างเข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับ

9.         สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนสุจริต

10.     สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

11.     สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนประชารัฐ

12.     สถานศึกษาได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ