วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

รองรับประชาคมอาเซียน

 

อัตลักษณ์

ไหว้สวย  กราบงาม  มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี กีฬาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม