วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รองรับประชาคมอาเซียน


อัตลักษณ์

ไหว้สวย  กราบงาม  มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี กีฬาเป็นเลิศ

เชิดชูคุณธรรม