สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำสถาบัน
เสมาธรรมจักรเหนือพุทธศาสนสุภาษิต “นตถิ ปัญญาสมา อาภา”

(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)

 

สีประจำโรงเรียน ขาว-แสด
สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
สีแสด  คือ  ความเพียรพยายาม อุตสาหะ มั่นใจ ตั้งใจ ขะมักเขม้น จริงจังต่อกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ

คำขวัญประจำโรงเรียน  เรียนดี  วินัยเด่น   กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม   
คติพจน์   ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน
อักษรย่อ  ม.ส.ว. 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  มะขามเทศ