ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม     ก่อกำเนิดจากความตั้งใจของพระครูสมุทรกิจโกศล     อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด    ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่น  และต้องการพัฒนาประชากรในชุมชนตำบลในคลองบางปลากด   ให้มีสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลาน   เพราะในอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียง 1 โรง  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจำนวนมาก

พระครูสมุทรกิจโกศลจึงได้ขอความเห็นชอบจากศึกษาธิการอำเภอพระสมุทรเจดีย์  และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 3 ท่านในขณะนั้น  ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์    พุทธศักราช   2536       โดยประกาศตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงปีที่ 3    ระยะเริ่มแรกได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากนายบรรจง  พงศ์ศาสตร์  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการดูแลประคับประคอง จากนายบรรเลง  รอดแดง  นายเสริม  กมลประภา  ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  และนายสันติ  คงทน  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์     ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก  มีนักเรียนจำนวน   65  คน   ครู   3  คน  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสำนักงานและสถานที่เรียนชั่วคราว   ต่อมาพระครูสมุทรกิจโกศลได้ติดต่อประสานงานขออาคารเรียนและอาคารประกอบการ  โดยกำหนดพื้นที่จำนวน 8 ไร่  1 งาน  เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

ในปีการศึกษา  2541  ขยายห้องเรียน  โดยเปิดรับนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน ห้องเรียน  จำนวน  27  คน  และมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ   ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6