ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 สอบปลายภาค
ในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 สอบปลายภาค 1/2560
ชุดนักเรียน
22 ก.ย. 60 กีฬาสีภายใน
การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา
25 ก.ย. 60 ครูพัฒนาอบรม/รร.ราชประชา *นักเรียนหยุด1วัน
ครูพัฒนาอบรม/รร.ราชประชา *นักเรียนหยุด1วัน
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 เข้าค่ายลูกเสือ จ.ราชบุรี
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือที่จังหวัดราชบุรี